Kooli väärtused, moto

KOOLI MOTO

Õpime koos!

Õppimine on õppijakeskne, individuaalseid erinevusi arvestav ja koostöine, suunatud iga õppija eneseteostusele.

KOOLI MISSIOON

Pakkuda koolis õpilastele mitmekeelset õpet, mille keskmes on avatud, loov, vastutustundlik ja koolist rõõmu tundev õpilane.

KOOLI VISIOON
Olla kaasaegne toetava, paindliku ja innustava töö- ja õpikeskkonnaga haridusasutus, mis tagab igale õppijale võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja toetab elukestva õppe põhimõtteid.

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

Avatus

Oleme usaldusväärsed ja avatud partnerid, parimad tulemused saavutame koostöös.

Sallivus

Austame iga rahva kultuuri, toetame õpilaste individuaalset ja sotsiaalset arengut ning ühtekuuluvustunnet väärtuste ja traditsioonide kaudu.

Loovus

Õpime koos loovalt ja uuendusmeelselt, kasutame julgelt uusi tehnoloogiaid, jagame oma teadmisi, oskusi ja ideid, et olla elus edukad.

Koolirõõm

Avatus, sallivus, loovus kujundab õnnelikke inimesi turvalises, tervist väärtustavas ja sõbralikus keskkonnas. Koolirõõm mõjutab üldist eluga rahulolu, õpilaste akadeemilist edukust ja haridustee jätkamist.

KOOLI LOGO

Logo-horisont-345x86

Pärnu Tammsaare Kooli logomärk kujutab endast tammelehte, mille sakid on suunatud ülespoole. Kaarjal tammelehel on 9 sakki ning need esindavad põhikooli 9-t klassi. Tammeleheroheline värv sümboliseerib lootust, rahu, ohutust, innustust, värskust, loodust, elu ja kasvu. Heleroheline sümboliseerib värsket, nooruslikku, arenevat, kujunevat võrset.