Kooli väärtused, moto

KOOLI MOTO

KVALITEETNE  ÕPE – TULEVIKU  PANT

Meil on võimekad õpetajad ja innovaatilised õpilased, siit saab  mitmekesise hariduse.

KOOLI MISSIOON

Pakkuda eesti keelest erinevat kodukeelt rääkivatele õpilastele eesti- ja venekeelset õpet keskkonnas, mis toetab soovi õppida ning annab igale lapsele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks, kindlustunde ja palju koolirõõmu.

KOOLI VISIOON
Olla mitmekultuuriline kaasaegne haridus- ja kultuurikeskus, mis pakub
• hariduse omandamise võimalust nii Eestis kui teistes riikides elavatele õpilastele, sh
kasutades e-õpet;
• tugisüsteemi, mis tagab igale õpilasele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja
toetab elukestva õppe põhimõtteid;
• toetavat, paindlikku ja innustavat töö- ja õpikeskkonda.

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED
Isiksuse areng
Koolist saab turvalises ja loovas õpikeskkonnas kvaliteetse hariduse. Igale õpilasele on
loodud arenguks võrdsed tingimused, sõbralikus õhkkonnas on võimalus kujuneda hea
haridusega kodanikuks.
Mitmekultuurilisus
Austame oma ja teiste rahvaste kultuuri ning hoiame traditsioone. Suhtleme väärikalt ja
lugupidavalt.
Kaasaegsus
Oleme õppiv ja muutustega kaasaminev organisatsioon. Kasutame kooli arendamisel
demokraatlikke juhtimispõhimõtteid ja koostööd.
Uuendusmeelsus
Reageerime loovalt, uuendusmeelselt ja kasutame uusi tehnoloogiaid, väärtustame uusi
teadmisi ja ideid, õpime süsteemselt, jagame oma teadmisi ja oskusi omavahel ning
rakendame neid oma tegevuses.
Koolirõõm
Meie koolis on huvitav ja innustav õppida ja töötada. Hoolime üksteisest ja tunneme
rõõmu suhtlemisest, enda ja kaaslaste õpitulemustest, loomingust ja arengust.
Tervis ja keskkond
Väärtustame ja hoiame enda ja teiste füüsilist ja vaimset tervist ning jätkusuutlikku
keskkonda.
Koostöö
Parimad tulemused tekivad koostöös. Oleme usaldusväärsed ja koostööle avatud partnerid
kogukonnale, Eestile ning ka rahvusvaheliselt.

KOOLI LOGO

Logo-horisont-345x86

Pärnu Tammsaare Kooli logomärk kujutab endast tammelehte, mille sakid on suunatud ülespoole. Kaarjal tammelehel on 9 sakki ning need esindavad põhikooli 9-t klassi. Tammeleheroheline värv sümboliseerib lootust, rahu, ohutust, innustust, värskust, loodust, elu ja kasvu. Heleroheline sümboliseerib värsket, nooruslikku, arenevat, kujunevat võrset.