Õppimisvõimalused Pärnu Tammsaare koolis

ÕPPIMISVÕIMALUSED

Õppimine meie koolis on õppijakeskne, individuaalseid erinevusi arvestav ja koostöine, suunatud iga õppija eneseteostusele.

Koolis arvestatakse iga õpilase eripäraga ja pakutakse erinevaid õppimisvõimalusi:

  • eesti õppekeelega klassid
  • keelekümblusklassid (esimesed 1,5 aastat õpitakse 100 % eesti keeles, põhikooli vältel üle 70 % õppeinetest õpitakse eesti keeles)
  • LAK-õppe klass (40% õppeainetest õpitakse eesti keeles, 60% – vene keeles)
  • eesti ja vene õppekeelega tõhustatud ja eri-toe klassid v LÕK (lihtsustatud õppekava) vene õppekee-lega klassid.

Koolis töötavad pikapäevarühm, õpioskuste arendamise rühmad, hommikused vestlusringid keele-kümblusklassides, konsultatsioonitunnid õpilastele.

Koolis töötavad kvalifitseeritud pedagoogid, eri-pedagoog, logopeedid, psühholoog, sotsiaalpedagoog, abiõpetajad, abi saab nii eesti kui vene keeles.

1.- 3. klassini on kujundav hindamine, hindeid ei panda.

TUNNIVÄLISED TEGEVUSED

Koolis tegutsevad ringid: tantsuring, rahvatantsuring, mudilaskoor, solistid, ansambel, loovtöö alused, kodulooring, raadioring, moeteater, spordiring, tehniline ring, muusikateraapia erivajadustega õpilastele, ettevõtlusring.

Eesti õppekeelega klassidele pakutakse võimalust osaleda vene keele ja inglise keele aineringides.

Õpilastele on loodud võimalused aktiivselt vahetundides puhata, nii kooli sees kui ka selle ümbruses.