Õppetöö

Õppetöö korraldus


Koolis rakendatakse eestikeelset õpet, varast keelekümblusprogrammi, LAK-õpet ning osalist eestikeelset õpet I, II ja III kooliastmes.

Õppe- ja kasvatustöö peamiseks vormiks on enamasti tund, kuid õppetöö võib toimuda ka teistes õppevormides: paaristund, projektitöö, õppepäev, iseseisev töö.

Õppetunniks loetakse tundi, milles toimub juhendatud õpe. Õppetund võib toimuda kooli ruumides, kooli territooriumil, linnaruumi erinevates õpipaikades ja osaledes programmis "Pärnu linn kui õpikeskus". Õppekäigud kavandatakse õpetaja töökavas.

1.- 4. klassi õpilastel on päevakavas pikapäevarühma tunnid, kus pannakse alus esmastele õpioskustele ja –harjumustele.

 

TUNNIJAOTUSPLAANID

Tunnijaotusplaan eesti õppekeelega klassidele

Tunnijaotusplaan vene õppekeelega klassidele

Tunnijaotusplaan varase keelekümbluse klassidele

Tunnijaotusplaan LAK-õppe klassidele

Tunnijaotusplaan lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele

 

Koolis rakendatakse eestikeelset õpet, varast keelekümblusprogrammi, LAK-õpet ning osalist eestikeelset õpet I, II ja III kooliastmes.

Õppe- ja kasvatustöö peamiseks vormiks on enamasti tund, kuid õppetöö võib toimuda ka teistes õppevormides: paaristund, projektitöö, õppepäev, iseseisev töö.

Õppetunniks loetakse tundi, milles toimub juhendatud õpe. Õppetund võib toimuda kooli ruumides, kooli territooriumil, linnaruumi erinevates õpipaikades ja osaledes programmis "Pärnu linn kui õpikeskus". Õppekäigud kavandatakse õpetaja töökavas.

1.- 4. klassi õpilastel on päevakavas pikapäevarühma tunnid, kus pannakse alus esmastele õpioskustele ja –harjumustele.

 

TUNNIJAOTUSPLAANID

Tunnijaotusplaan eesti õppekeelega klassidele