Õppetöö korraldust alates 14.12.2020 (täpsustatud)

Muudatused õppetöö korralduses 21.-22. detsembril 2020 ja info toidupakkide väljastamise kohta.

Esmaspäev, 21.detsember 2020

1. 1.-9. klassides õppetöö vastavalt varem kokkulepitule, kuid arvestusega, et 5.tund on klassijuhataja tund. Distantsõppel olevatele õpilastele online-tunnina.

1.1. Klassijuhataja tunni kohustuslikuks osaks on vastavalt üldtööplaanile Liikluskasvatusalased kavandatud tegevused punktides toodud teemade käsitlemine, sh

Ohutu liiklus. Käitumine veekogude lähedal. Pürotehnika ohutu kasutamine.

Teisipäev, 22.detsember 2020

1. Kõik klassid on distantsõppel, koolis on ainult õpetajad ja majanduspersonal.

Toidupakkide väljastamine

Toidupakid väljastatakse õpilastele, kes olid kogu perioodi 14.-22.12.2020 distantsõppel.

Toidupakkide väljastamine toimub reedel, 18.detsembril 2020 kell 7.30 – 15.00 kooli hoovipoolsest tagauksest. Toidupakk väljastatakse kinnitatud nimekirja alusel allkirja vastu kas õpilasele või lapsevanemale.

Täpsustus 11.12.2020 saadetud informatsioonile õppetookorraldusest alates 14.12.2020

Muudan punkti 1 sõnastust. Uus sõnastus on järgmine:

1. Alates 14. detsembrist toimuvad kontakttunnid kõikides 1.-9. keelekümblusklassides ja HEV-õpilastega klassides ( 1.-4. C,V; 1.-4.V; 4.-6.C; 7.-9.C; 1.-5.G; 6.-9.G). Lapsevanem, kes ei ole valmis last kooli saatma, teavitab sellest klassijuhatajat. Õpilane sooritab õppetöö iseseisvalt vastavalt e-kooli tehtud sissekannetele.

Tuginedes Vabariigi Valitsuse ja Pärnu Linnavalitsuse kriisikomisjoni otsustele muudan õppetöö korraldust alates 14.12.2020 alljärgnevalt:

 1.       Alates 14. detsembrist toimuvad kontakttunnid kõikides 1.-9. keelekümblusklassides ja HEV-õpilastega klassides ( 1.-4. C,V; 1.-4.V; 4.-6.C; 7.-9.C; 1.-5.G; 6.-9.G). Lapsevanem, kes ei ole valmis last kooli saatma, teavitab sellest klassijuhatajat. Õpilane sooritab õppetöö iseseisvalt vastavalt e-kooli tehtud sissekannetele.

2.       1.-3. A ja B klassidest võib kutsuda kooli õpilasi, kes vajavad õpituge, kuid mitte rohkem kui 6 õpilast klassi kohta. Teised õpilased on distantsõppel.

3.       4.-9. A ja E klassi õpilased on distantsõppel. Õpilased, kes vajavad õpituge lähtudes I trimestri 2020/2021.õa tulemustest, kutsub õpetaja kooli konsultatsioonitundi, mis toimub vastavalt kinnitatud päevakavale ja seal märgitud ruumis.

4.       Kontakttundides osalevad õpilased jäävad koduklassidesse, klasside vahel liiguvad õpetajad, va muusikaõpetuse tunnid (jääb ruum 134) ja kehaline kasvatus.

5.       Õpilastega, kes on distantsõppel, viivad õpetajad läbi videotunde TEAMS-is. Kõik distantsõppe klassiruumid on varustatud  arvutiga, millel on kaamera, sisselogimine oma andmetega.

6.       Punktis 1 ja 2 toodud õpilastele toimub toitlustamine tavapäraselt, päevakava järgi. Distantsõppel olevatel õpilastel toitlustamist ei toimu, kompenseeritakse toidupakiga, üleandmise aeg täpsustamisel.

7.       Kõik, kes on koolis töötavad tavapärase päevakava järgi. Pikapäevarühma ja huviringe ei toimu. Samuti ei toimu klubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ tegevusi ja ujumist.

8.       Võõrastel ja lapsevanematel koolimajja siseneda ei ole lubatud, va juhud, kui lapsevanem on kutsutud kooli.

Distantsõpe toimub direktori käskkirjaga 14.10.2020 nr 1-1/6 kinnitatud

Õppetöö korraldamise üldpõhimõtted eriolukorra ajal järgi

Kabinettide jaotus

Õppetöö korraldust alates 14.12.2020 (täpsustatud)