Ukraina õpilased

Ukrainast saabunud õpilaste õppetegevuse korraldamine

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6, § 71 lõike 3, Pärnu Tammsaare Kooli
põhimääruse § 15 lõike 4 ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti
juhiste alusel

Korraldada 2021/2022. õppeaasta kevadel Ukrainast saabunud sõjapõgenikest õpilaste
õppetegevus järgmiselt:
1. Kehtestada õpilaste kohanemisperioodiks ajavahemik 14.03. – 14.06.2022.
2. Korraldada kohanemisperioodil õppetegevus vastavalt tegevuskavale (lisa 1), tunnijaotusplaan
ja tugiteenused (lisa 2) ja tunniplaanile (lisa 3) ning kinnitan vastavad dokumendid.
3. Integreerida 1.-3. klassi õpilased 1A, 2A ja 3A klassidesse.
4. Moodustada 4.- 6. klassi õpilastest liitrühm tunnusega 4.-6.U.
5. Moodustada 7.-9. klassi õpilastest liitrühm tunnusega 7.- 9.U.
6. Määran Ukrainast saabunud õpilaste õppetegevuse eest vastutavaks korraldajaks
õppealajuhataja Kristina Moissejenko, kelle ülesandeks on:
6.1 teha õppetegevuse dokumentides jooksvaid täiendusi ja kooskõlastada need direktoriga;
6.2 nõustada õppetöö korralduslikes küsimustes õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi koolitöötajaid;
6.2 anda tagasisidet õppetegevuse korraldamisest juhtkonna koosolekutel.
7. Käskkiri jõustub selle allkirjastamisel.
8. Käskkirjaga mittenõustumise korral on õigus esitada vaie kooli direktorile 30
päeva jooksul käskkirja allkirjastamise päevast.

Riho Alliksoo
Direktor

Lisad:
LISA 1 Tegevuskava
Lisa 2 Tunnijaotuslplaan ja tugiteenused
Lisa 3 Ukraina õpilaste TUNNIPLAANID