Мотто| миссия| ценности

KOOLI MOTO

KVALITEETNE  ÕPE – TULEVIKU  PANT | КАЧЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЗАЛОГ БУДУЩЕГО

Meil on võimekad õpetajad ja innovaatilised õpilased, siit saab  mitmekesise hariduse.

KOOLI MISSIOON

Pakkuda eesti keelest erinevat kodukeelt rääkivatele õpilastele eesti- ja venekeelset õpet keskkonnas, mis toetab soovi õppida ning annab igale lapsele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks, kindlustunde ja palju koolirõõmu.

KOOLI VISIOON
Olla mitmekultuuriline kaasaegne haridus- ja kultuurikeskus, mis pakub
• hariduse omandamise võimalust nii Eestis kui teistes riikides elavatele õpilastele, sh
kasutades e-õpet;
• tugisüsteemi, mis tagab igale õpilasele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja
toetab elukestva õppe põhimõtteid;
• toetavat, paindlikku ja innustavat töö- ja õpikeskkonda.

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED
 Isiksuse areng
Koolist saab turvalises ja loovas õpikeskkonnas kvaliteetse hariduse. Igale õpilasele on
loodud arenguks võrdsed tingimused, sõbralikus õhkkonnas on võimalus kujuneda hea
haridusega kodanikuks.
 Mitmekultuurilisus
Austame oma ja teiste rahvaste kultuuri ning hoiame traditsioone. Suhtleme väärikalt ja
lugupidavalt.
 Kaasaegsus
Oleme õppiv ja muutustega kaasaminev organisatsioon. Kasutame kooli arendamisel
demokraatlikke juhtimispõhimõtteid ja koostööd.
 Uuendusmeelsus
Reageerime loovalt, uuendusmeelselt ja kasutame uusi tehnoloogiaid, väärtustame uusi
teadmisi ja ideid, õpime süsteemselt, jagame oma teadmisi ja oskusi omavahel ning
rakendame neid oma tegevuses.
 Koolirõõm
Meie koolis on huvitav ja innustav õppida ja töötada. Hoolime üksteisest ja tunneme
rõõmu suhtlemisest, enda ja kaaslaste õpitulemustest, loomingust ja arengust.
 Tervis ja keskkond
Väärtustame ja hoiame enda ja teiste füüsilist ja vaimset tervist ning jätkusuutlikku
keskkonda.
 Koostöö
Parimad tulemused tekivad koostöös. Oleme usaldusväärsed ja koostööle avatud partnerid
kogukonnale, Eestile ning ka rahvusvaheliselt.

KOOLI LOGO

Logo-horisont-345x86

Pärnu Tammsaare Kooli logomärk kujutab endast tammelehte, mille sakid on suunatud ülespoole. Kaarjal tammelehel on 9 sakki ning need esindavad põhikooli 9-t klassi. Tammeleheroheline värv sümboliseerib lootust, rahu, ohutust, innustust, värskust, loodust, elu ja kasvu. Heleroheline sümboliseerib värsket, nooruslikku, arenevat, kujunevat võrset.