Keelekümblusõpe korraldus

Keelekümbluskeskus töötab Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove järelevalve all. Keelekümbluskeskus tegutseb põhimääruse alusel ning annab programmi rakendamisest aru oma nõukogule.

Pärnu Tammsaare Kool liitus keelekümblusprogrammiga 2013. aastal.

Keelekümblust Pärnu Tammsaare Koolis toetab Pärnu Linnavalitsus.

Idee ja visioon

Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma rahvusliku identiteedi. Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti.

Varane keelekümblus

Varase täieliku keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Teise klassi teisel poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui emakeelt. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. Viiendas klassis langeb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 50%- ni. Kui välja arvata võõrkeel, on eesti ja vene keeles õpitavate ainete maht sama.

Hiline keelekümblus

Hiline keelekümblus algab viiendast klassist, kus suureneb eesti keele ja eesti keeles õpitavate ainete maht ja on tagatud 25% tundide arvust eestikeelset õpet. Kuuendas klassis õpetatakse aineid 33% tundide arvust eesti keeles. Seitsmendas ja kaheksandas klassis tõuseb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 76% õppekavast. 9.klassis on tagatud 60% tundide arvust eestikeelset õpet. Säilib vene keele kui emakeele ja võõrkeele õpe.

Keelekümblusest koolis

* Kool avas esimesed keelekümblusklassid aastal 2013: üks 1. ja üks 5.kl.

* Programmi rakendust toetasid Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja Pärnu Linnavalitsus.

* Keelekümblusprogramm järgib riiklikku õppekava ja on vanemale, lapsele ja haridusasutusele vabatahtlik.

* Varasesse keelekümblusklassi ei võeta õpilasi, kes lasteaias käisid tasandusklassis.

* Hilisesse keelekümblusklassi ei soovitata minna õpilastel, kelle 4.klassi kolme veerandi hinne oli «3»

* Keelekümbluses on samaaegselt tähtsustatud aine, keel ja õpioskused.

* Kool juhindub ühtsetest metoodika põhimõtetest.

Keelekümblusprogrammi eesmärk on, et õpilased:

* jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes

* saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles

* valdavad vene keelt eakohasel tasemel

* säilitavad oma rahvusliku identiteedi ning suhtuvad lugupidamisega teistesse kultuuridesse

Õppe jaotus

* Varases keelekümblusprogrammis on õpilased 1. klassist põhikooli lõpetamiseni. Käesoleval õppeaastal on arutusel keelekümbluse õppekava puudutatavate muudatuste sisseviimine ja sellest tulenevalt võimalus tagada, et põhikooli lõputunnistus tõendaks, et õpilased on õppinud eesti keeles ja on seega tulevikus keeleeksamitest vabastatud.

* Hilises keelekümblusprogrammis on õpilased 5. klassist põhikooli lõpetamiseni.

Õppevara

* Õpikud ja töövihikud kooliastmeti

* Aine- ja keeleõpet siduvad ja õpioskusi arendavad töölehed põhikoolile

* Ühislugemise raamatute sari

Õpetajate nõustamine

* Nõustamine on õpetaja professionaalset enesearengut toetav dialoog, mis toetab õpetajat õpilas(t)e arenguks soodsate tingimuste kujundamisel ja oma tegevuse mõtestamisel.

* Nõustamine on õpetaja algatatud dialoog, mis suunab teda oma õpetajategevust reflekteerima ja analüüsima. Nõustamise kui dialoogi(de) jada aluseks on vastastikused kokkulepped.

* Nõustamine aitab õpetajal saada teadlikumaks oma õpetamisega seotud hoiakutest, pedagoogilistest põhimõtetest, eesmärkidest ja tegevustest. Nõustamine toetab eneserefleksiooniharjumuse kujunemist ning aitab õpetajal saavutada oma igapäevatöös kindlustunnet.

* Nõustamine toetab õpetajat kutseoskuste arendamisel ja motiveerib teda end sihipäraselt täiendama.

* Nõustamisel tähtsustatakse aine- ja keeleõppe lõimimise ning keelekümblusmetoodika põhimõtteid.

* Nõustamise algatab nii nõustamist sooviv õpetaja kui ka koordinaator. Nõustamise ajendiks võib olla õpetaja soov:

* mõtestada oma õpetajategevusi ning arendada oma professionaalseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi tegevusviise;

* saada tagasisidet oma oskuste, tegevuste või käitumisviiside ning nende mõju kohta;

* arutleda tunni, teemaplaani, ideekavandi, konspekti, õppematerjali vm üle.

Iga konkreetse nõustamise sisu on konfidentsiaalne ja nõustaja ei edasta seda teistele osapooltele, kui selle kohta ei ole teistsugust kokkulepet nõustatavaga. Konfidentsiaalsus kokkulepe puudutab nii suulist kui ka kirjalikku teavet.

Nõustamise toimumise kohta väljastab nõustaja nõustatavale teatise, millest jääb koopia piirkondlikule keskusele.

Nõustamine aitab õpetajal ära tunda oma saavutusi, isiklikke tugevaid külgi ning potentsiaali, toetab neid oma võimete ja oskuste arendamisel nii, et nad suudaksid elus edasi liikuda omaenda valikute, eesmärkide ja väärtushinnangute mõjul

Kooli õpetajad saavad nõustamist Lõuna-Eesti nõustamiskeskusest: Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst 68, Tartu. Piirkondlik koordinaator – Diana Joassoone, tel 746 1744, GSM 5647 8265

Kooli õpetajad võivad saada nii individuaal- kui rühmanõustamist koolis töötavalt nõustajalt.