Meie koolist

Põhimäärus


Kooli põhimäärust saab lugeda siin Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus

 

Kooli alusväärtused, eesmärgid ja ülesanded  

Kooli alusväärtused on:

1) isiksuse areng;

2) usaldusväärsus;

3) mitmekultuurilisus;

4) kaasaegsus;

5) hoolivus;

6) tervis ja keskkond.

Koolil on nii hariv kui ka kasvatav eesmärk. Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.

Kooli ülesanded on:

1) kõigi õpilaste ja töötajate igakülgset arengut toetava turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine;

2) isiksusekeskse ja lapsesõbraliku põhihariduse võimaldamine;

3) õpilaste individuaalsusega arvestamine ja õpijõudluse toetamine;

4) õpilaste õpihuvi, õpioskuste ja positiivse minapildi toetamine;

5) õpilaste sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemise toetamine, Eesti ühiskonda integreerumise toetamine, vene keele ja kultuuri säilimise ja arengu toetamine;

6) järgmisel haridustasemel ja igapäevases elus võimetekohaseks toimetulekuks tingimuste loomine.

Kooli põhimäärust saab lugeda siin Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus

 

Kooli alusväärtused, eesmärgid ja ülesanded  

Kooli alusväärtused on:

1) isiksuse areng;

2) usaldusväärsus;

3) mitmekultuurilisus;

4) kaasaegsus;

5) hoolivus;

6) tervis ja keskkond.

Koolil on nii hariv kui ka kasvatav eesmärk. Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.

Kooli ülesanded on:

1) kõigi õpilaste ja töötajate igakülgset arengut toetava turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine;

2) isiksusekeskse ja lapsesõbraliku põhihariduse võimaldamine;

3) õpilaste individuaalsusega arvestamine ja õpijõudluse toetamine;

4) õpilaste õpihuvi, õpioskuste ja positiivse minapildi toetamine;

5) õpilaste sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemise toetamine, Eesti ühiskonda integreerumise toetamine, vene keele ja kultuuri säilimise ja arengu toetamine;

6) järgmisel haridustasemel ja igapäevases elus võimetekohaseks toimetulekuks tingimuste loomine.