Õppetöö

Keelekümblusõppe korraldus


Keelekümblusprogrammi Pärnu Tammsaare Koolis toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Pärnu Linnavalitsus.

MIS ON KEELEKÜMBLUS?

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles ehk eesti keeles. Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

IDEE JA VISIOON

Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma rahvusliku identiteedi. Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti.

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI EESMÄRK ON, ET ÕPILASED:

 • jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes;
 • saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles;
 • valdavad vene keelt eakohasel tasemel;
 • säilitavad oma rahvusliku identiteedi;
 • mõistavad ning väärtustavad eesti ja vene kultuuri.

KEELEKÜMBLUSE PÕHIMÕTTED

 • üks õpetaja – üks keel;
 • «rääkivad seinad»;
 • õpilased istuvad rühmades;
 • õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 80/20;
 • eesmärgistatud õppimine;
 • peegeldamine/refleksioon;
 • aktiivõppemeetodite kasutamine.

KEELEKÜMBLUS PÄRNU TAMMSAARE KOOLIS

Kool avas esimesed varase ja hilise keelekümblusklassid 2013.aastal.

Keelekümblusprogramm järgib riiklikku õppekava ja on vanemale, lapsele ja haridusasutusele vabatahtlik.

Keelekümbluses on samaaegselt tähtsustatud aine, keel ja õpioskused.

Kool juhindub ühtsetest metoodika põhimõtetest.

Koolis on nii varane kui hiline keelekümblus.

VARANE KEELEKÜMBLUS

Varase keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Teise klassi II poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui emakeelt. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. Vene keeles õpetatavate ainete maht on klassiti erinev, kuid keskmiselt jääb 25-20 % piiresse. Võõrkeele õpetamist arvestatkse eraldi.

Keelekümblusprogrammi Pärnu Tammsaare Koolis toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Pärnu Linnavalitsus.

MIS ON KEELEKÜMBLUS?

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles ehk eesti keeles. Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

IDEE JA VISIOON

Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma rahvusliku identiteedi. Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti.

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI EESMÄRK ON, ET ÕPILASED:

 • jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes;
 • saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles;
 • valdavad vene keelt eakohasel tasemel;
 • säilitavad oma rahvusliku identiteedi;
 • mõistavad ning väärtustavad eesti ja vene kultuuri.

KEELEKÜMBLUSE PÕHIMÕTTED

 • üks õpetaja – üks keel;
 • «rääkivad seinad»;
 • õpilased istuvad rühmades;
 • õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 80/20;
 • eesmärgistatud õppimine;
 • peegeldamine/refleksioon;
 • aktiivõppemeetodite kasutamine.

KEELEKÜMBLUS PÄRNU TAMMSAARE KOOLIS

Kool avas esimesed varase ja hilise keelekümblusklassid 2013.aastal.

Keelekümblusprogramm järgib riiklikku õppekava ja on vanemale, lapsele ja haridusasutusele vabatahtlik.

Keelekümbluses on samaaegselt tähtsustatud aine, keel ja õpioskused.

Kool juhindub ühtsetest metoodika põhimõtetest.

Koolis on nii varane kui hiline keelekümblus.

VARANE KEELEKÜMBLUS

Varase keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Teise klassi II poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui emakeelt. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. Vene keeles õpetatavate ainete maht on klassiti erinev, kuid keskmiselt jääb 25-20 % piiresse. Võõrkeele õpetamist arvestatkse eraldi.