Meie koolist

Dokumendid


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle toestab:
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
linnavalitsus@parnu.ee

 

Tammsaare Kooli dokumendiregistri avalikud dokumendid

Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus

Pärnu Tammsaare kooli kodukord – õpilastele nähtav kooli raamatukogus

Lisa 1, Kodukord vene keeles

Lisa 2. Kodukord ukraina keeles

Kodukorra LISA 4 Juhised koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja distantsõppe korraldamiseks  Kehtestatud käskkirjaga 08.veebruar 2021.a. nr 1-1/21

Pärnu Tammsaare Kooli arengukava 2021-2024

Tammsaare Kooli õppekava üldosa

LÕK õppekava (Pärnu Tammsaare Kool)

Tammsaare kooli üldtööplaan 2023_2024

Pärnu Tammsaare kooli isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise nõusolek – lapsevanemale

Pärnu Tammsaare Kooli kooliväliste ürituste läbiviimise kord

Pärnu Tammsaare Kooli hankekord 

Pärnu Tammsaare Kooli üldised põhimõtted viirushaiguste tõkestamisel koolis ja käitumisjuhend haigusjuhtumi ilmnemisel

Õppetöö korraldamise üldpõhimõtted eriolukorra ajal

Õppenõukogu otsused

Pärnu Tammsaare Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

1. klassi registreerimine

Õpilase 2.-9. klassi vastuvõtt

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise kord

Tammsaare Kooli loovtööde korraldamise juhend

 

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused

Riiklik rahulolu küsitlus 2023
 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle toestab:
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
linnavalitsus@parnu.ee

 

Tammsaare Kooli dokumendiregistri avalikud dokumendid

Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus

Pärnu Tammsaare kooli kodukord – õpilastele nähtav kooli raamatukogus