Koolielu

Koolituskeskus

LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE PIIRKONDLIK KOOLITUSKESKUS

Pärnu Tammsaare Kool, A.H. Tammsaare pst 30, Pärnu Kontakt: Reet Merilaine//Reet%20Merilaine%20reet.merilaine [at] tammsaarekool.parnu.ee/"> reet.merilaine [at] tammsaarekool.parnu.ee

Pärnu Tammsaare Kool on pikaajaliste kogemustega lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) keelekümbluskool, kus asub piirkondlik LAK-õppe koolituskeskus.

Pärnu LAK-õppe koolituskeskus viib läbi koolitusi, info-, kogemuste ja metoodikapäevi muu kodukeelega lapse õppimise toetamiseks, kuhu on oodatud õpetajad ja kõik huvilised üldhariduskoolidest, hariduskeskustest, muuseumitest, kes soovivad arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega, sh Ukraina õpilastega.

Koolituskeskuse kavandatud tegevused toetavad üleminekut eestikeelsele õppele.

KOOLITUSKESKUSE TEGEVUSED 2023. AASTAL

I poolaasta

Koolitus „LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale“

Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde. Osaleja reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Koolituspäevad: 23.-24.03, 05.04, 14.04.2023

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad I–III kooliastme õpetajad.

Maht: 36 tundi

Registreerimine SIIN https://koolitus.edu.ee/training/9546/register

 

LAK-õppe päev - töötuba „Koolipäev Pärnu linnas“ 12.04.2023

Täpsem info ja registreerimislink lisatakse hiljemalt 20.03.2023

 

II poolaasta

Metoodikapäev „Aktiivõppe meetodid LAK-õppes“ (1. päev)

Aktiivõppe meetodite kasutamine suurendab õpilastes huvi ja positiivset suhtumist õppeainesse ja rahulolu oma tööga, motiveerib aktiivsemalt osalema, tõstab sisemotivatsiooni, muudab aktiivsemaks ja loovamaks, arendab koostöövõimet ja sotsiaalseid oskusi, arendab enesejuhtimisoskust ja oskust kriitiliselt mõelda, loob aktiivse, kaasahaarava, uuriv- avastava õpikeskkonna. Metoodikapäeval käsitletakse ja mängitakse läbi mitmeid aktiivõppemeetodeid, sh mänge, lähtudes LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtetest, mida saab rakendada klassides, kus õpivad muu kodukeelega õpilased, sh Ukraina lapsed.

Toimumise aeg: 12.10.2023

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad I kooliastme õpetajad

Maht: 4 tundi

Heade kogemuste päev „Aktiivõppe meetodid LAK-õppes“ ( 2. päev)

Heade kogemuste päeval jagatakse praktilisi nõuandeid, vahetatakse meetodeid ja võtteid ning ühistegevuse käigus kogetakse nende kasutamist tundides, lähtudes LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtetest, mida saab rakendada klassides, kus õpivad muu kodukeelega õpilased, sh Ukraina lapsed.

Toimumise aeg: 31.10.2023

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad I kooliastme õpetajad

Maht: 4 tundi

Registreeriminehttps://forms.office.com/e/5RGzHuCr7r

 

Koolitus „Lõiming kooli õppekava rakendamisel“

Koolitusel käsitletakse koostöö tähendust ja põhimõtteid lõimitud õppe korraldamisel;

kaardistatakse lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leitakse õppeainete ühisosa.

Koostöös kavandavad osalejad lõimitud tegevuskava, võttes näidiseks lõimitud aine- ja

keeleõppe põhimõtted. Iga osaleja kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja

meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitulemused, läbivad teemad, üldpädevused, sh

õpioskused jm, reflekteerib oma tööd meeskonnas, osaleb nõustamisel.

Koolituspäevad: 16.11, 17.11 ja 08.12.2023

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad koolide õpetajad/õpetajate

meeskonnad

Maht: 27 tundi

Registreerimine SIIN https://koolitus.edu.ee/training/9548/register